بیمه عمر وتامین آتیه بیمه پاسارگاد

آیا تمایل دارید خدمتی ماندگار برای اعضا خانواده و جامعه انجام دهید؟!!!

 

بیایید خودمان،مواظب خودمان باشیم

وقتی گرفتار میشویم واضطراب وآ شفتگی  تار و پود زندگیمان را به هم می ریزد، وقتی


مصیبتی ناگهانی وغیرقابل پیش بینی بیخبر برما یا یكی از نزدیكانمان نازل می شود و


هیچ كاری جز بهت و حیرت از ما بر نمی آید وقتی ،درست وقتی گمان می كنیم در حال


صعود هستیم  ناگهان تندبا دی از راه می رسد و ما را درهم  می پیچاند و به قعر دره


می فرستد ، در این مواقع  كه دیگر نه فكرمان كار میكند و نه ذهن یاریمان می دهد و


نه كسی توان كمك به ما را درسر می پروراند ،تنها یك نفر می تواند ما را آن گونه كه


می خواهیم و آرزو داریم حمایت كند و تنها یك نفر می تواندشرایط آرامبخش قبل را،


برای ما و عزیزانمان فراهم سازد ، آن نفر كسی نیست جز خودمان، البته نه خود گرفتار


 و هاج واج مانده از مصیبت ، بلكه آن خودی كه چند سال قبل تر در شرایط آرام و


مطمئن ، اصلا تصور مصیبت همبرایش غیرممكن  بوده است، اما با این وجود احتمال


مصیبت را در آینده پیش بینی كرده برای مقابله با اوضاع درهم ,آشفته ای كه نمی داند


چه موقع رخ خواهد داد، از قبل خودش را بیمه كرده باشد . در حقیقت این خود ما هستیم كه


 می توانیم سوار ماشین زمان بیمه شویم و از گذشته امن به اینده نا ایمن بیاییم و ناجی


خود و خانواده و عزیزان وسرمایه خود باشیم.  متاسفانه در كشور ما بیمه جدی گرفته


نمی شود.انگار همه مطمئنیم كه تمام مسیرزندگی را بدون هیچ حادثه و مصیبتی سپری


خواهیم كرد ، شاید هم احتمال بروز فاجعه را می دهیم اما تصور می كنیم به وقتش راه حل


هم پیدا می شود ویااین فاجعه بر ما نازل نخواهدشد و بهتر است سرمایه مان را خرج


همین الان كنیم یا حتی پس انداز كنیم آما برای بیمه سرمایه گذاری نكنیم.!!!برعكس در


كشورهای پیشرفته بیمه یكی از پشتوانه های جدی هرفرد و خانواده است و هر شخص


بسته به بنیه مالی خودبه شكلی خودش را  تحت پوشش حداكثر حمایت های بیمه ای قابل


دسترس قرارمی دهد و به وقتفاجعه همه نگاه هابه سمت ادارات بیمه متوجه می شود و


همه دل ها به پشتوانه حمایت های بیمه، گرم می شود.شایدبه هنگام بروز مصیبت،ازدست


رفتن  عزیزانی یا بخشی از خا طره ها غیر قابل تحمل باشد اما فشارهای گرسنگی و فقرو


بی پولی و بی سرو سامانی بر این مصیب های اجتناب پذیر اضافه نمی شود. و بعد از


گذشت مدت زمانی فرد میتواند به پشتوانه حمایت های بیمه به زندگی عا دی بر گردد .اینكه


بقیه مردم در مورد سرمایه گذاری بیمه چه نظری دارند نباید به اندازه آینده خودمان و


عزیزانان و سرمایه های كلیدیمان اهمیت داشته باشد  حتی اگروقوع حادثه ای را خیلی اندك


می دانیم باز هم نبایداز بیمه رویگردان باشیم و نگهداری پول وخرج كردن آن را در جای


دیگر،به بیمه ترجیح دهیم. به خاطر  داشته باشیم تنها و بهترین كسی كه می تواند دلسوزانه


در هنگام وقوع حادثه و پس از آن از ما و خانواده و عزیزانمان حمایت كند فقط خود ما هستیم 


خود الان ما كه هنوز فاجعه ای برایمان رخ  نداده ، می توانیم بهترین حامی و نگهبان


برای آینده ای باشیم كه نمی دانیم چه شكلی خواهدبود و چگونه با ما سر خواهد كرد .بیایید


همین الان تا می توانیم خود و خانواده خود راتحت پوشش بیمه های مختلف قرا دهیم .مطمئن


باشید از این دورنگری ضرر نخواهیم كرد .


منبع:مجله موفقیت شماره 201 (همراه با ویرایش)

 

بیمه زندگی و تامین آتیه بیمه پاسارگاد یكی از بهترین و مطمئن ترین گزینه برای


سرمایه گذاری و تامین سرمایه مورد نیاز شما و نیز ارائه پوشش های بیمه ای به هم وطنان


عزیز می باشد.كه در مراحل حساس زندگی ، بی منت ودر اسرع وقت ، حامی و پشتیبان بیمه


گذاران و بیمه شدگان محترم خواهد بود.

 

 

((بیایید از امروزبهترین ها برای خود و عزیزانمان انجامدهیم))

چون فردا خیلی دیره